april 14, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Spørsmål og svar: Anvendelse av dominansreglene i Norge

Håndhevingsaksjoner

Håndhevelsesmakter

Hva er myndighetene som er ansvarlige for å håndheve dominansreglene, og hva er etterforskningsmakten de har?

Håndheving utføres av norske konkurransemyndigheter, nemlig kongen (dvs. kabinettet), handelsdepartementet, konkurranseklagenemnda og Norges konkurransetilsyn. I praksis er NCA hoveduttaket i Norge. I tillegg kan overvåkingsorganet til European Free Trade Association (ESA) håndheve artikkel 54 i European Economic Area Agreement (EEA). I 2016 ble konkurranseloven nr. 12 (CA) 5. mars 2004 endret ved innlevering av Konkurranseklagenemnda, som begynte å virke i april 2017. I noe forenklede ord er klagenemnda det eksklusive klageorganet for alle avgjørelser tatt av NCA.

Undersøkelsesbeføyelsene tildelt NCA er spesifisert i kapittel 6 i CA. I henhold til seksjon 24 er alle forpliktet til å gi NCA den nødvendige informasjonen angående en mistenkt brudd på § 11 i CA-koden. Videre kan NCA, på grunnlag av § 25 i CA-koden, foreta spotundersøkelser på stedet med sikte på å sikre bevis på arbeidsplasser eller andre steder der relevant informasjon kan bli funnet. Det kreves forhåndsgodkjenning fra en tingrett for dette. Myndigheten kan be om politiassistanse når den utfører en slik plutselig etterforskning. Undersøkelsesmyndighetene tilsvarer omtrent EU-kommisjonens i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1/2003.

Etter norsk lov er det å kontakte en advokat beskyttet av et profesjonelt juridisk privilegium like mye som kontakter med en ekstern advokat. I motsetning til dette reflekterer faktumet som trygdeetatene har med hensyn til lovpålagt profesjonelt privilegium kommisjonens autoritet.

NCA-avgjørelser som ilegger en bot for misbruk av dominerende stilling, kan ankes til Konkurranseklagenemnda, og deretter til Gulation Appeals Court, som deretter kan undersøke og vurdere alle aspekter av saken. En avgjørelse fra NCA kan ikke ankes i retten uten å sende inn en klage til konkurranseombudet. Nasjonale domstoler har imidlertid makt til å håndheve artikkel 11 i voldgiftsloven i sammenheng med privat søksmål.

Straffer og rettsmidler

Hvilke sanksjoner og rettsmidler kan myndighetene ilegge? Kan enkeltpersoner bli bøtelagt eller straffet?

Det primære middelet er å kreve slutt på den voldelige praksisen, se avsnitt 12 i CA. I tillegg til atferdsterapi, kan dette omfatte strukturelle terapier forutsatt at ingen atferdsterapier er like effektive, eller hvis disse behandlingene vil være mer belastende for selskapet. Ingen strukturelle midler har ennå blitt håndhevet.

READ  Den norske ambassadøren i Ghana sier at AfCFTA har potensial til å øke afrikansk integrasjon

Konkurransemyndigheten kan også godta rettsmidler som er foreslått av selskapet under etterforskning og avslutte saken basert på en bindende forpliktelse til slike løsninger. Kystverket kan godta rettsmidler før den fullfører analysen av om det har skjedd et brudd eller ikke.

I henhold til § 29 i terrorbekjempelsesloven kan den nasjonale lovmyndigheten i tillegg til å be om slutt på overgrepet, utstede en administrativ bot, forutsatt at den voldelige fremgangsmåten ble utført med uaktsomhet eller forsett. NCA påla bøter i SAS- og Tine-sakene; Imidlertid ble disse avgjørelsene omgjort ved anke, og endelige bøter er foreløpig ikke ilagt i de andre § 11-sakene. I 2018 påla NCA Telenor ASA en bot på 788 millioner kroner. Konkurranseklagenemnda godkjente deretter denne avgjørelsen. Avgjørelsen er for øyeblikket under behandling for Guling lagmannsrett.

Prinsippene for beregning av bøter for brudd på CA er tilpasset prinsippene for beregning av bøter i henhold til konkurranseregler i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og EU. Følgelig kan bøter utgjøre så mye som 10 prosent av forretningsvolumet over hele verden. Dette er imidlertid det maksimale og bøtenivået vil bli bestemt fra sak til sak.

Brudd på artikkel 11 i CA fører ikke til strafferettslige straffer. Slike straffer er imidlertid tilgjengelige i forhold til konkurransebegrensende avtaler som bryter med artikkel 10 i CA. Dessuten kan manglende overholdelse av beslutninger fra det nasjonale konstituerende organet eller plikten til å gi informasjon til det nasjonale konstituerende organet og å oppgi ufullstendig eller uriktig informasjon føre til strafferettslige straffer.

Den europeiske romfartsorganisasjonen idømte bøter i tre hovedsaker: Posten Sak (2010) (ca. € 11 millioner), Fargelinje Case (2013) (ca. 19 millioner euro) og Telenor Sak (2020) (ca. 112 millioner euro).

Håndhevelsesprosess

Kan konkurransehåndhevere ilegge direkte sanksjoner, eller bør de begjære en domstol eller annen myndighet?

READ  Fuel Rising Fury i Ludhiana City, Energy News, ET EnergyWorld

Konkurransemyndigheten i samsvar med § 29 i Konkurransetilsynet kan utstede direkte administrative bøter. Strafferettslige straffer må avgjøres av en domstol (eller av det relevante foretaket for å godta en bot foreslått av aktor). Brudd på § 11 i antiterrorloven er ikke i seg selv underlagt strafferettslige straffer.

Håndhevelsesjournal

Hva er den siste eksekveringsjournalen i din jurisdiksjon?

Avsnitt 11 i CA-koden ble brukt sjelden. Etter vedtaket i 2004 var ambisjonen til NCA å håndheve kjennelsen i mer enn en sak årlig. Men denne ambisjonen ble ikke oppfylt.

Etter godkjenning vedtok den nasjonale konstituerende forsamlingen tre fremtredende avgjørelser i seksjon 11. The Sas Avgjørelsen i 2005 gjaldt rovpriser i lufttransportindustrien og ble avgjort under ankeprosedyrene. Tines avgjørelse i 2011 gjaldt ekskluderingspraksis i meierisektoren og ble senere omgjort av domstolene. I 2018 påla NCA Telenor ASA en bot på 788 millioner kroner for misbruk av dominans i markedet for mobiltelefonitjenester. Dette er den høyeste boten som den nasjonale konstituerende forsamlingen noensinne har pålagt. Avgjørelsen ble opprettholdt etter anke til Competition Grievance Board og er for tiden under behandling for Gulation Appeals Court.

Kontraktsmessige konsekvenser

Når en klausul i en kontrakt knyttet til et kontrollerende selskap er uforenlig med lovgivningen, er tilstanden (eller hele kontrakten) ugyldig?

I henhold til artikkel 102 i TEUF og artikkel 54 i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er kontrakter ugyldige så lenge de bryter med § 11 i CA-loven. Således, hvis de ulovlige bestemmelsene kan skilles fra de gjenværende vilkårene, vil sistnevnte være gyldige og håndhevbare. Vurderingen av delvis ugyldighet kontra total ugyldighet er et spørsmål om generell norsk kontraktsrett.

Spesiell håndhevelse

I hvilken grad kan privatretten anvendes? Gir lovgivningen grunnlag for en domstol eller annen myndighet som pålegger et dominerende selskap å gi tilgang, levere varer eller tjenester, inngå en kontrakt eller oppheve en dom eller kontrakt?

Private parter kan håndheve påståtte brudd på akkrediteringsmakt i nasjonale domstoler. Selv om det ikke er et krav om spesiell håndhevelse, utvides den lovbestemte begrensningen til ett år etter den endelige avgjørelsen eller avgjørelsen, hvis det foreligger en tidligere kjennelse eller kjennelse som bekrefter et brudd på CA.

READ  Skottland bør følge eksemplet med Norge og avstå fra å bli medlem av noen fagforeninger

Spesiell håndhevelsestiltak kan iverksettes for nasjonale domstoler for å tvinge et dominerende selskap til å gi tilgang, levere varer eller tjenester eller inngå en kontrakt.

Norsk patentlov inneholder en bestemmelse som autoriserer NCA å gi obligatoriske lisenser basert på en objektiv vurdering i samsvar med alle praktiske formål med det som er anvendt i samsvar med artikkel 11 i CA-loven. Denne avgjørelsen er sjelden pålitelig i praksis.

Skader

Har selskaper som er rammet av grov praksis krav på erstatning? Hvem vurderer krav og hvordan beregnes eller vurderes erstatning?

Bedrifter som er berørt av voldelig praksis kan kreve erstatning (økonomisk tap). Dette utføres gjennom offentlige rettsprosedyrer hvis det ikke kan oppnås et forlik utenom retten. Gruppesøksmål er mulig i henhold til kapittel 35 i tvisteloven, som regulerer sivile rettssaker.

Appellen

Hvilken domstol kan delegere avgjørelser for å finne misbruk som kan ankes?

Beslutninger fra myndigheten som oppdager overgrep kan ankes, og Konkurranseklagenemnda kan undersøke og vurdere alle aspekter av saken – fakta og lov. Det nye klageorganet – Konkurranseklagenemnda – behandler nå alle klager mot NCA-avgjørelser, inkludert dominansspørsmål. Tingretter behandler ikke lenger anke over NCA-avgjørelser i overgrepssaker som de gjorde før. Klagenemndas avgjørelser kan imidlertid senere ankes til lagmannsretten i Jolling i Bergen. Dommer fra Jolling lagmannsrett kan ankes til Høyesterett i Norge. Enhver sak som er brakt inn for Høyesterett må imidlertid først behandles av ankeutvalget. En anke kan ikke anlegges for høyesterett uten tillatelse fra ankeutvalget. Slik tillatelse til å anke kan for eksempel gis i saker som reiser prinsipielle forhold som går utover det spesifikke emnet for den omstridte saken.

Loven nevnte historie

Rett pr

Oppgi datoen når informasjonen ovenfor er nøyaktig.

Januar 2021.